Firma Tele-Haase v roce 2013 oslavila 50 let od založení

Zelená relé rakouské firmy TELE-Haase znamenají již dávno pro všechny odborníky v elektrotechnice synonymum spolehlivosti a nejvyšší kvality. Těžiště vývoje a výroby spočívá především v oblasti časových a hlavně pak hlídacích (monitorovacích) relé. Reléová technika je hlavním oborem firmy od samých začátků a mezitím si výrobky TELE-Haase získaly tu nejlepší pověst po celém světě. Zkušenosti z dlouholetého trvání firmy a jejího celosvětového rozšíření jsou v přístrojích TELE-Haase zúročeny ve prospěch projektantů a především pak koncových uživatelů.

Časová relé
V sortimentu časových relé nabízí firma jak nejjednodušší (nejčastěji používaná) relé s vhodným výběrem nejběžnějších časových funkcí, tak i typy zahrnující komplikovanější funkce. Většinou se jedná o funkce umožňující nastavení 2 různých časů a kombinující zpožděné průběhy s impulsními. Právě výběr takové vhodné kombinace v jednom přístroji často umožní zjednodušení konkrétní aplikace. Pro ilustraci je uveden příklad funkce impulsu po zapnutí i vypnutí napájecího napětí (funkce Wu + nWa u relé K3ZA20 s univerzálním napájecím napětím 24 – 240 V AC/DC).

Časová funce Wu + nWA – impulz po zapnutí a vypnutí napájecího napětí.

Vedle těchto funkčních záležitostí nabízí firma TELE-Haase i další originální technická řešení jako např. bezpotenciálový řídící kontakt u časových relé řady Gamma. Oblíbená jsou i časová relé s možností externího nastavení času. Jemné nastavení požadovaného času v rámci zvoleného rozsahu se provádí externím potenciometrem s krytím IP 64,
což umožňuje umístit ho na ovládací panel do poměrně velké
vzdálenosti od samotného relé. Stejnou konstrukci jako tento potenciometr včetně krytí
mají i samotná časová relé do panelu s označením SRW nebo SRE. Tato relé mají tranzistorový výstup s časovými rozsahyod 100 ms do 60 minut.

Časové relé SRE2 –PNP 24 V DC

Zvláštní případem časového relé je schodišťový automat s označením E1ZTPNC kombinovaný s paměťovým relé. Pouhým otočením přepínače na jeho předním panelu je možné změnit charakter již instalovaného přístroje. Přístroj ve funkci schodišťového automatu umožňuje na jedno stisknutí zvolit dobu svícení 0,5 až 12 minut, přičemž
tato stisknutí je možné sečítat, maximálně však do doby 1 hodiny. Při stisknutí tlačítka reaguje přístroj na nástupnou hranu, čímž je zamezeno možnému zneužití v tzv. „funkci sirka“. Při stisknutí tlačítka v libovolnou dobu na čas delší než 2 sekundy se relé rozepne. Při doběhu navolené doby svícení je podle použitých svítidel možné volit indikaci zhasnutí postupným blikáním příp. je možné toto blikání vypnout. Zvláštností relé je další přídavný vstup ovládaným napětím v rozsahu 8 – 230 V AC/DC, který je možné využít pro
sepnutí relé např. domovním telefonem, zvonkem, otvíračem dveří atp. Prostřednictvím tohoto vstupu lze snadno realizovat funkci centrálního vypnutí/ zapnutí osvětlení.
Při přepnutí automatu do funkce paměťového relé je lze ovládat vedle tlačítek i z tohoto přídavného vstupu a relé pak pracuje na principu „stiskem zapni – stiskem vypni“. Funkce PN paměťového relé je navíc vybavena elektronickou pamětí umožňující, při případném výpadku síťového napětí, přepnout výstupní kontakt relé po jeho obnovení do stejné polohy, v jaké se nacházel před výpadkem.

Schodišťový automat a paměťové relé E1ZTPNC.

Hlídací relé
U hlídacích relé TELE-Haase je možné pro monitorování sledované veličiny zvolit buď jednu rozhodovací úroveň s pevnou nebo volitelnou hysterezí nebo častěji přímo funkci okno s prahovými úrovněmi pro současné hlídání minima a maxima. U některých typů je možné zvolit i inverzní variantu této funkce se sepnutým kontaktem v chybovém stavu. Řada relé je vybavena i paměťovou funkcí umožňující zablokovat stav relé po výskytu chyby. Samozřejmostí jsou volby různých časových zpoždění – po zapnutí, výskytu chyby, návratu do původního stavu atd. Z hlediska měřených veličin se jedná především o napětí a proud v 1-fázovém i 3-fázovém zapojení. Logicky nejširší výběr je v oblasti hlídání 3-fázového napětí, kde obvykle relé sdružuje funkce pro hlídání napěťových úrovní fází, jejich sledu a případné asymetrie. Výpadek fáze je zaregistrován a indikován již při poklesu hodnoty o zvolený počet procent nebo při procentuálním nárůstu asymetrie od zjištěné střední hodnoty. Velký význam mají tato relé pro hlídání motorů pro zamezení
běhu na 2-fáze. Příkladem takového komplexního hlídání 3-fázového napětí je např. typ E3YM400VSY20 umožňující vyhodnocovat úroveň napětí, sled, asymetrii, výpadek napětí i přerušení nulového vodiče.

Hlídací relé 3f napětí E3YM400VSY20

Velkou pozornost věnuje TELE-Haase i hlídání teploty, ať již obecně na základě teplotních čidel PT 100 s rozsahem 50º – 200 º C (přístroj G2TMPT100L20) nebo teploty motoru
příp. ostatních přístrojů se zabudovanými teplotně závislými odpory. Relé vyhodnocujících teplotu je v nabídce podle různých parametrů opravdu široký výběr. Špičkovým přístrojem je typ s označením G2TFKN02 s napájením 24 – 240 V AC/DC . Vyznačuje se zálohovanou pamětí chybového stavu i při výpadku napětí a měřením případného zkratu přívodních vedení. Tuto vlastnost je možné s výhodou využít i při použití bimetalových čidel.

Hlídací relé teploty G2TFKN02 s napájením 24 – 240 V AC/DC


Další velkou kapitolou využití hlídacích relé je jejich nasazení při vodařských aplikacích. Vedle relé pro hlídání výšky hladiny na vodivostním principu se zvýšenou citlivostí jsou
to především relé pro hlídání zatížení. Bez použití jakýchkoliv čidel umožňují tato relé pohlídat správné zatížení hnacího motoru pouhým sledováním elektrických parametrů bez nutnosti rozsáhlé kabeláže. Tento princip je výhodný především u odstředivých čerpadel, protože představuje nenáročný způsob ochrany proti běhu nasucho. Kromě tradičního sledování účiníku nabízí firma TELE – Haase i relé se sledováním činné
složky příkonu
, která jsou citlivější a již z fyzikálního principu přesnější. Sortiment výběru je i zde tradičně široký – závislý na požadované aplikaci a funkcích. Od jednoduchých relé
s analogovým nastavením až po programovatelná s řadou funkcí a LCD displejem.
Zajímavým a užitečným typem relé pro hlídání čerpadel je typ s označením G2ASMA20 zahrnující v sobě logiku pro rovnoměrné střídání a vytížení 2 čerpadel. I toto relé je pak
doplněno dalšími funkcemi a v praxi se mnohokrát jeho užitečnost osvědčila. Praktická využitelnost, spolehlivost a vysoká kvalita jsou ostatně základní vlastnosti všech výrobků firmy TELE-Haase a ze zmíněné 60-leté historie, kdy se tyto přístroje těšily vždy dobré pověsti vyplývá, že jejich použití bylo vždy zárukou správné činnosti a bezpečného provozu každého zařízení.

Více informací je k dispozici v sekci Produkty. Samozřejmě Vám jsme rádi kdykoliv k dispozici i na telefonu, e-mailu i v sídle firmy. Kontaktujte nás.