Hlídací relé teploty Tele-Haase

Teplota vinutí motoru je jedním z parametrů, které se jistě při provozování jakéhokoliv elektrotechnického zařízení vyplatí hlídat. Firma TELE-Haase proto vyvinula řadu typů hlídacích relé lišících se především svými funkcemi, možnostmi a velikostí.

Obecný princip těchto re|é však zůstává stejný a je založený na normě EN44081. Hlídací relé monitoruje hodnotu odporu teplotně závislého rezistoru (PTC) uloženého ve statoru motoru nebo např. i ve vinutí transformátoru. Se zvyšující se teplotou odpor rezistoru sleduje průběh křivky zobrazené na obrázku níže. Při pracovní teplotě 25 °C je tato hodnota cca 1,3 kΩ. Při dosáhnutí rozhodovací úrovně hodnoty odporu 3,3 – 3,6 kΩ (podle typu .relé) se kontakt hlídacího relé rozepne. Jeho opětovné sepnutí je umožněno až po ochladnutí, kdy hodnota odporu klesne až na hysterezní úroveň 1,8 kΩ.
Obvykle je nutné tento pokles teploty ještě ručně kvitovat signálem RESET bud‘ přímo tlačítkem na předním panelu relé nebo signálem na jeho svorkách.

Průběh hodnoty odporu v závislosti na teplotě

Základním a oblíbeným typem hlídacího relé teploty je typ E3TF01. Měřící obvod je galvanicky oddělen od napájení relé a izolační napětí obvodu čidla je 690 V. E3TF01 má jeden přepínací kontakt a napájecí napětí 230 V AC. Navíc je toto relé vybaveno hlídáním zkratu a přerušení vedení k pozistorům. Obě tyto možné poruchy pak mají za následek rozepnutí výstupního kontaktu relé. Relé je možné použít i pro bimetalová čidla, která se ovšem zapojí na jiné vstupní svorky relé, kde není nulový odpor čidla hlášen jako chyba.

Relé E3TF01

Z dalších typů nabízí firma Tele-Haase hlídací relé teploty v provedení typové řady Gamma G2TF01 a 02. Jak je patrné z koncového označení této řady, disponuje relé bud‘ jedním, nebo dvěma přepínacími kontakty. Funkce je stejná jako je popsáno výše. Rovněž umožňují použít i bimetalová čidla. Zvláštností je možnost volby napájecího napětí vkládáním napájecích transformátorů TR 2. Kromě toho se relé G2TF02 dodává is univerzálním napájecím napětím 24 – 240 V AC/DC.
V dalším provedení tohoto relé s označením G2TFKN02 je možné na čelním panelu navolit následující funkce, obsažené i v názvu relé:

  • písmeno +K představule funkci h|ídání možného zkratu přívodních vedení k pozistorům, při které relé měří, zda je odpor pozistoru > 20 Ω.
  • písmeno +N značí, že stav relé je zapamatován nezávisle na napájecím napětí, resp. po jeho obnovení se výstupní kontakt relé vrátí do původního stavu. Tím je zaručeno, že případná porucha nepřípustného oteplení musí být kvitována signálem RESET i při náhodném výpadku napětí, Napájení relé může být bud‘ univerzální 24 – 240 V AC/DC nebo s možností vložení napájecího transformátoru.
Relé G2TFKN02

Hlídací relé teploty prostřednictví Pt 100
Pro potřeby automatizace nabízííirma TELE-Haase hlídací relé teploty s označením G2TMPT100L20 se dvěma výstupními přepínacími kontakty pracující s čidlem PT 100. Jedná se o multifunkční hlídací relé s možností monitorování překročení horní nebo dolní prahové úrovně příp. tolerančního pásu (min. – max.) v rozsahu teplot -50 °C až +200 °C. V tomto rozmezí se potenciometrem s označením offset dá posouvat 100 °C široký pracovní rozsah relé. Relé monitoruje i případný zkrat nebo přerušení vedení a výskyt teploty mimo nastavený rozsah. Zjištěnou chybu je přitom možné uložit do paměti. Až do signálu RESET tak výstupní kontakty zůstanou zablokovány.

Uvedený článek si kladl za cíl stručně představit základní možnosti, které pro monitorování teploty nabízí firma TELE-Haase. Bližší podrobnosti jsou k dispozici v sekci Produkty – Hlídací relé teploty. S konkrétními dotazy se na nás obracejte prostřednictvím e-mailu či telefonicky.