Hlídání hladiny od TELE-Haase

Do sortimentu hlídacích relé neelektrických veličin patří jako jedna z nejdůležitějších i relé pro hlídání výšky hladiny. Několik typů relé pro tuto aplikaci vám představíme v následujícím souhrnu.

Tato relé jsou založena na měření eiektrického odporu resp. vodivosti kapaliny, do které jsou ponořeny měřicí sondy. V praxi se nejčastěji využívají 2 sondy, a hlídá se pohyb úrovně hladiny mezi nimi, je ale možné použít i sondu jedinou pro zjištění, zda je její měřicí bod pod nebo nad úrovní hladiny.
V obou případech je samozřejmě nutné pro uzavření elektrického obvodu použít ještě jednu referenční sondu, nebo el. okruh uzavřít, pokud je obal nádoby vodivý, spojením dalšího vstupu relé s tímto obalem.

Většina relé potom umožňuje zvolit mezi funkcí přičerpání (pump up) a odčerpání (pump down), která rozhoduje o tom, zda se kontakt relé sepne při poklesu hladiny pod sondu nebo naopak při smočení sondy. Aby se zabránilo nerovnoměrnému úbytku sond v důsledku elektroeroze je měřicí okruh sond napájen střídavým napětím. Měřicí obvod je přitom od výstupního kontaktu galvanicky oddělen. U relé TELE-Haase je izolační napětí tohoto oddělení 6 kV.

Samostatnou kapitolu pak tvoří vlastní provedení sond, které je závislé na druhu a čistotě kapaIiny. S čistotou kapaliny souvisí i měřicí rozsah relé, který obvykle bývá 5 – 100 kΩ. Relé TELE-Haase jsou koncipována pro rozsah 250 Ω až 100 kΩ, který jim umožňuje nastavit odpovídající citlivost relé pro různé druhy kapalin resp. pro různý stupeň jejich znečištění. Kromě hlídání výšky hladiny jsou tato relé používána i pro zjištění průsaku oleje do převodovky u čerpadel v technologiích ČOV.

Pro správnou činnost relé je důležitý i čas reakce sondy. V některých případech je požadována okamžitá reakce, většinou je však naopak vyžadován určitý čas, nutný pro uklidnění hladiny. Relé TELE-Haase mají proto zpoždění reakce kontaktu nastavitelné v rozmezí 500 ms až 10 s. U dvou typů relé je dokonce možné tento časový interval zvolit odděleně pro sepnutí i rozepnutí kontaktu. Konstrukčně se tyto typy liší velikostí relé E3LM10 zachovává klasickou dvoumodulovou velikost, kdežto relé G2LM20 má při šířce 22,5 mm zástavnou hloubku 100 mm. Tento typ má ale 2 výstupní přepínací kontakty a možnost volby napájení 24 V, 110 V nebo 230 V AC.

Pro případy, kdy z technických důvodů není možné použít pro hlídání výšky hladiny sondy, nabízí firma TELE-Haase veIice elegantní řešení hlídání hladiny prostřednictvím relé pro sledování zatížení motoru. Tato relé Tele-Haase, ať už pracují na principu hlídání účiníku nebo činné složky příkonu , umožňují kromě hlídání podtížení motoru, důležitého pro sledování běhu nasucho, hlídat současně i přetížení motoru.

Potom je za určitých okolností možné z hodnoty přetížení usuzovat na výšku hladiny ve vrtu, studni apod. Samozřelmě je tato metoda pouze přibiižná, ale v praxi se již několikrát výborně osvědčila.

Zajímavym a důležitým doplňkem uvedených relé je typ s označením G2ASMA, který umožňuje automatické střídání čerpadel. Toto relé je opatřeno dvěma nezávislými výstupy, z nichž každý je určen pro ovládání stykače jednoho čerpadla. Každou aktivací řídicího vstupu Y1 (např. od relé výšky hladiny) se střídavě spíná jeden výstupní kontakt. Relé je vybaveno pamětovou funkci v EEROM, takže i při přechodné ztrátě napájecího napětí je zaručeno správné pořadí sepnutí. Aktivací druhého vstupu Y2 v průběhu signálu Y1 se sepne i druhý kontakt a jsou-li oba signály aktivovány současně, zařadí relé automaticky mezi sepnutí i rozepnutí kontaktů časové zpoždění pro zabránění rázům v potrubí. Pokud nejsou k dispozici zdroje signálů pro řídicí vstupy Y1 aY2, je možné tyto vstupy vzájemně propojit a střídavého spínání čerpadel dosáhnout přerušováním napájecího napětí relé.

Hlídací relé G2ASMA

Bližší informace ohledně všech uvedených typů relé, a samozřejmě o celém výrobním programu firmy TELE-Haase je možné získat na našem webu v sekci Hlídací relé výšky hladiny a průsaku nebo prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Neváhejte nás kontaktovat.